D O M

K U L T U R Y

w

M A Ł O G O S Z C Z U

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dkmalogoszcz.pl

Dom Kultury w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Dom Kultury w Małogoszczu.

  • Data publikacji strony internetowej: 29.11.2019.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.11.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

W serwisie istnieją pliki, umieszczone, jako skany dokumentów papierowych, bez możliwości przeszukiwania tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Krzysztofik, e – mail: impresariat.malogoszcz@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 007 022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Dom Kultury w Małogoszczu posiada 2 budynki: a). siedziba główna: 28-366 Małogoszcz  ul. 11 Listopada 17 . Budynek jest w fazie remontu (dach, elewacja), jednakże po jego zakończeniu budynek Domu Kultury w dalszym ciągu nie będzie  w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy podjazd dla wózków inwalidzkich od strony wejścia głównego. Zarówno toalety, jak i część biurowa nie jest przystosowana do udziału osób niepełnosprawnych.

b) Siłownia, Osiedle 1a, 28-366 Małogoszcz , budynek jednokondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych (pochylnia dla wózków). W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top
Skip to content